Výchovný poradce

 

Romana Rybiařová, Mgr.
e-mail: rybiarova(zavinac)zsproznov.cz
tel.: 571 654 165

Konzultační hodiny:

 

středa: 8.45 – 10.35 12.30 – 14.00
pátek: 11.40 – 13.20
po ústní dohodě možnost v jiném termínu

 

Činnosti výchovného poradce:

 1. Pedagogicko-psychologická činnost:

  • vyhledávání a sledování žáků s výukovými a výchovnými problémy

  • konzultace a spolupráce se všemi pracovníky školy, zvláště s třídními učiteli při řešení výchovných problémů žáků

  • diagnostické rozhovory se žáky, popř. s jejich třídními učiteli a rodiči s cílem řešit problémy žáků spojené s učením, výukou a kázní

  • individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků

  • pomoc žákům v oblasti rodinné a citové zátěže, konzultace při řešení osobních, rodinných a vztahových problémů, v rámci kompetence výchovného poradce (možnost využití online schránky důvěry)

  • pomoc při řešení konfliktních situací ve škole, ke kterým v průběhu vyučovacího procesu může docházet

  • spolu s vedením školy a ostatními pracovníky školy vytvářet ve škole pozitivní a klidnou atmosféru, přirozenou autoritou udržovat kázeň

  • rozvíjet u žáků jejich kompetence sociální a personální, podílet se všestranně na rozvoji jejich osobnosti, především utvářením kompetencí k řešení problému naučit žáky odpovědnosti za jejich konání a chování

  • spolupráce se specializovanými školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC, SVP)

  • preventivní činnost, organizování přednášek a besed s různými odborníky

  • spolu s vedením školy zajišťovat spolupráci s PPP, SPC, orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, Policií ČR, probační a mediační službou, krizovým centrem.

 2. Kariérové poradenství:

  • evidence nabídek středních škol a OU a dalších informací významných pro volbu povolání

  • pomoc žákům při výběru vhodného OU, rozvoj jejich pracovních kompetencí

  • konzultace s rodiči při výběru a rozhodování o budoucím povolání dětí

  • spolupráce se zástupci škol

  • účast na informačních a vzdělávacích akcích pro VP a předávání získaných informací vedení školy a ostatním pedagogickým pracovníkům

  • spolupráce s Úřadem práce

Minimální preventivní program – Školní rok 2016/2017

Kontakty MěÚ Rožnov pod Radhoštěm – Odbor sociální

Psychosociální síť okresu Vsetín

Adresář poradenských zařízení Zlínského kraje

V kategorii

Tento příspěvek zaslal/a admin on 18.3.2013

Diskuze ke článku

Přihlaste sepro zasílaní komentářů.